Vui lòng hướng dẫn cho tôi và mọi người cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018. Trân trọng cảm ơn!” – Đây là yêu cầu của chị Lê Khánh Băng My (Email: Bangmy***@gmail.com)

Về vấn đề này, Kế toán Gtax xin được giải đáp như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) thì:

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

DANH MỤC NHỮNG TỪ ĐƯỢC PHÉP VIẾT TẮT TRÊN HÓA ĐƠN  

(Căn cứ và Điểm b Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

STT Từ được phép viết tắt Viết tắt thành
1 Phường P
2 X
3 Thị trấn TT
4 Quận Q
5 Huyện H
6 Thị xã TX
7 Thành phố TP
8 Tỉnh T
9 Việt Nam VN
10 Cổ phần CP
11 Doanh nghiệp tư nhân DNTN
12 Trách nhiệm hữu hạn TNHH
13 Hợp danh HD
14 Khu công nghiệp KCN
15 Khu chế xuất KCX
16 Sản xuất SX
17 Xây dựng XD
18 Thương mại TM
19 Dịch vụ DV
20 Chi nhánh CN
21 Các từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.