VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 5735/VPCP-KTN
V/v hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5939/BGTVT – QLDN ngày 21 tháng 6 năm 2013) về tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 8212/VPCP – KTN ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính cho các doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra, hướng dẫn Công ty trong việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Công ty giải quyết những khó khăn về tổ chức bộ máy để Công ty ổn định tổ chức và hoạt động có hiệu quả.

3. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 635/TTg – ĐMDN ngày 16 tháng 5 năm 2012 về sơ kết, đánh giá thực hiện thí điểm cổ phần hóa Công ty là đơn vị có chức năng hoa tiêu hàng hải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
– Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3b).