ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3517/UBND-VX
Về sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 17- TT/TU ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

– Thủ trưởng các Sở – ngành thành phố;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ban chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp về Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 17-TT/TU ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện theo nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch số 7804/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tri số 17-TT/TU ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, có báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian thực hiện, trước ngày 20 tháng 7 năm 2013.

2. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp và dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 7804/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tri số 17-TT/TU ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, để gửi cho Ban Chỉ đạo thông qua trước khi tổ chức sơ kết vào cuối tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực Thành ủy;
– TTUB: CT, các PCT;
– BCĐ Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;
– Ban Dân vận Thành ủy;
– Liên đoàn Lao động thành phố;
– VPUB: CPVP;
– Phòng VX, THKH, CNN;
– Lưu: VT, (VX-Nh) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH