(29/07/2013) Công văn 3409/BNN-VP áp dụng thực hiện phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung từ 01/8/2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3409/BNN-VP V/v Áp dụng thực hiện phần mềm VPĐT dùng chung từ 01/8/2013. Hà Nội, ngày 29 tháng 07...

read more

(12/07/2013) Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2013/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013   NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TỔ...

read more

(03/07/2013) Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2077/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG...

read more

(22/07/2013) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1550/QĐ-UBND An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VÀ...

read more

(17/07/2013) Công văn 5798/VPCP-KGVX triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5798/VPCP-KGVX V/v triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây...

read more

(02/07/2013) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU và Nghị quyết 46/NQ-CP thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/KH-UBND Phú Yên, ngày 02 tháng 7 năm 2013   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ...

read more

Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành Ngày hiệu lực: 01/08/2013

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ...

read more

Thông tư 15/2013/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 20/2012/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày hiệu lực: 15/08/2013

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 15/2013/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ...

read more

Thông tư 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ngày hiệu lực: 15/08/2013

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 14/2013/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ...

read more

Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành Ngày hiệu lực: 15/08/2013

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 64/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,...

read more

(23/07/2013) Quyết định 904/QĐ-BTTTT năm 2013 điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 904/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY...

read more
12...»

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24