(Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)

 

 

  Tháng 1 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2013

·        Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2013

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

 

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·            Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·            Thuế môn bài năm 2014.

 

Tháng 2 năm 2014

 

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN  tháng 1/2014

·            Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 1/2014

·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

 

Ngày 28

Thời hạn cuối cùng để  doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

 

Tháng 3 năm 2014

 

Ngày 20

·            Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2014

·             Báo cáo sử dụng hóa đơntháng 2/2014

·            Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2014

·            Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

 

Ngày

31

Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
·         Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
·         Thuế TNDN năm 2013
·         Thuế TNCN năm 2013

 

Tháng 4 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 3/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 3/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2014

 

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

 

Tháng 5 năm 2014

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 4/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 4/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 4/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2014

 

Tháng 6 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 5/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 5/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 5/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2014

Tháng 7 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 6/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 6/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 6/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2014

Ngày

30

         ·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

Tháng 8 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 7/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 7/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 7/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2014

Tháng 9 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 8/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 8/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 8/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2014

Tháng 10 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 9/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 9/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

Tháng 11 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 10/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 10/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2014

Tháng 12 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 11/2014

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 11/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 11/2014

–         Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014

Ngày 31

Ghi chú: Chỉ áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau có thay đổi về thuế môn bài của năm tiếp theo, ví dụ:

–          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

–          Thay đổi vế vốn

–          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Tháng 1 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2014

·        Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2014

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014

Ngày

30

·          Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

·            Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

·            Thuế môn bài năm 2015

Tháng 2 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1/2015

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 1/2015

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2015

–          Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015

Tháng 3 năm 2015

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2015

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 2/2015

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2015

–         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015

Ngày

30

– Báo cáo tài chính năm 2014
– Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014
– Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014
– Thuế TNDN năm 2014
– Thuế TNCN năm 2014

Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư quy định: Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I  3 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013. Cụ thể:

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian nộp chậm nhất

Quý I, II/2013

30/10/2013

Quý III/2013

31/1/2014

 

Đối tượng được gia hạn gồm 3 nhóm:

 

1. Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập, hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hộiđược gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội;

 

3. Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động đầu tư – kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng.

 

Gia hạn 6 tháng nộp thuế giá trị gia tăng

Đồng thời, Thông tư quy định gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

Đối tượng được gia hạn gồm:

 

  •         Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;
  •         Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội;
  •          Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

 

Về thời gian gia hạn, Thông tư quy định rõ: Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 theo quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Cụ thể:

 

Thuế GTGT

Thời gian nộp chậm nhất

Tháng 1/2013

20/8/2013

Tháng 2/2013

20/9/2013

Tháng 3/2013

21/10/2013

 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể các đối tượng được giảm 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, 2014.

 

Đồng thời, quy định rõ: Các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính như: kết quả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã thực tế chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất ghi trên thông báo của cơ quan thuế và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này.

     * Tham khảo bảng giá dịch vụ Báo cáo Thuế của Gtax Tại đây.

 

* Tham kh