TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3830/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013.

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Starts International Việt Nam tại TP.HCM
Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Riverside Office Center
số 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0103807638-001

 

Trả lời văn thư số 01/2013 ngày 14/6/2013 của Chi nhánh về việc ghi tên và địa chỉ viết tắt của Chi nhánh Công ty trên hóa đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 14Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Về nguyên tắc, khi mua, bán hàng hoá dịch vụ các tiêu thức: tên, địa chỉ của người bán (hoặc mua) phải được ghi đầy đủ hoặc viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp của Chi nhánh (CN) theo trình bày do tên và địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dài “Chi nhánh Công ty TNHH Starts International Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Toà nhà Saigon Riverside Office Center, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” không ghi đủ một dòng trên hóa đơn, đề nghị được viết tắt là “CN Cty TNHH Starts International VN tại TP.HCM, TN SG Riverside Center, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, P.Bến nghé, Q.1, TP.HCM” tên và địa chỉ viết tắt này vẫn xác định được tên và địa chỉ CN Công ty theo mã số thuế đã được cấp thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế .

Cục thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KT2
– P. PC
– Lưu (TTHT,HC)
1401-181432/13-NBT

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga