TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số : 3821/CT-TTHT
V/v: kê khai thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Ngân hàng Mega International Commercial Bank-CN TP. HCM
Địa chỉ: 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
MST: 0301470104

 

Trả lời văn thư ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Ngân hàng về việc lập bảng kê hoá đơn dịch vụ giao dịch ngân hàng; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ công văn số 13715/BTC-TCT ngày 13/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT đầu ra đối với chi nhánh, Hội sở chính ngân hàng:

“Ngân hàng (hội sở chính, sở giao dịch và các chi nhánh) không phải liệt kê hóa đơn, chứng từ theo từng dịch vụ cung cấp mà thực hiện kê khai tổng hợp giá trị các dịch vụ đã cung cấp theo từng ngày trên Bảng kê mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 Ngân hàng phải thực hiện lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ của các dịch vụ đã cung cấp tại ngân hàng. Trường hợp cơ quan thuế có yêu cầu thì các ngân hàng phải thực hiện cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.”

Trường hợp của Ngân hàng theo trình bày, hàng tháng có phát sinh hoá đơn hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch với số lượng lớn thì Ngân hàng có thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13715/BTC-TCT nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KT số 2;
– P.Pháp chế;
– Lưu: HC, TTHT
ppnghi 173640-1369 HC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga