TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3789/CT-TTHT 
V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam
Địa chỉ: Số 100 Quang Trung, P.08, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
MST 0301236665

 

Trả lời văn bản số 280/IVC ngày 21/05/2013 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế..

b) Hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có số lượng phụ tùng nhập khẩu model cũ, tồn kho bị hư hỏng (không phải do thiên tai hoặc do hết hạn sử dụng, thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên) và phải tiêu hủy thì giá trị hàng hóa, phụ tùng bị tổn thất nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
– Như trên ;
– P.KT1;
– P.PC
– Lưu (HC, TTHT).
1296-164419/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga