TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3787/CT-TTHT
V/v: Thuế Giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thang máy Melco Việt Nam
Địa chỉ: Số 60 đường Trường Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0305616442

 

Trả lời văn thư số 04/2013/CV/VMEC ngày 06/06/2013 của Công ty về thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế trị gia tăng (GTGT) quy định:

+ Tại Khoản 1.c Điều 9 quy định thuế suất 0% :

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế gồm cả chặng nội địa.”

+ Tại Khoản 2.c Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“c) Đối với vận tải quốc tế:

– Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.”

+ Tại đoạn cuối Điều 17 quy định:

“…Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày thanh toán khoản tiền cước vận tải quốc tế cho Công ty cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế theo hợp đồng cung cấp bằng tiền mặt thì dịch vụ này không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty cung cấp dịch vụ không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.Kiểm tra 2;
– Phòng Pháp Chế;
– Lưu: HC, TTHT.
1290-164045/2013/ tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga