TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3592 /CT-TTHT
V/v: Nơi khai thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam
Địa chỉ: 129 Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh
Mã số thuế : 0100774857-001

 

Trả lời văn thư số 02062013/FIN không ghi ngày tháng (Cục Thuế TP nhận ngày 11/6/2013) của Chi nhánh về kê khai thuế của đơn vị trực thuộc, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông Tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

– Tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho cơ quan thuế:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

– Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 quy định trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Trường hợp Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo Việt Nam (Apollo Việt Nam) tại Hà nội là Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011043001127 ngày 18/3/2011 do UBND TP Hà Nội cấp, ngày 15/5/2013 Công ty đăng ký thực hiện dự án tại TP Hồ Chí minh theo Giấy chứng nhận đầu tư số 41112000087 do UBND TP HCM cấp với tên gọi Trung tâm đào tạo anh ngữ Quốc tế Apollo, tại số 58 Phạm Ngọc Thạch Phường 6, Quận 3, TP.HCM, là đơn vị trực thuộc Công ty hoạt động với mục tiêu “đào tạo tiếng Anh, tin học và kỹ năng kinh doanh” thì Trung tâm phải đăng ký thuế tại Cục Thuế TP và kê khai nộp thuế Môn Bài, thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc (Cục Thuế TP. HCM) theo hướng dẫn nêu trên. Riêng thuế TNDN được kê khai tập trung tại trụ sở chính tại Hà Nội.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P. KT2;
– P. PC;
– Lưu: HC, TTHT.
-1298-117113/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga