BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4102/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia của DNTN Roli

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân RoLi.
(Địa chỉ: 14 Sầm Sơn, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 004/CV-13 ngày 04/7/2013 của Doanh nghiệp tư nhân RoLi (Công ty) đề nghị gia hạn thời gian nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia theo công văn số 544/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2012 và số 3868/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2012 của Tổng cục Hải quan đến hết ngày 31/12/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1552/TTg-KTN ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 7105/VPCP-KTN ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012; công văn số 686/BTC-TCHQ ngày 16/01/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công văn số 1552/TTg-KTN và trên cơ sở công văn số 1438/BC-A81-A86 ngày 26/6/2013 của Tổng cục An ninh II – Bộ Công an, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn công văn số 544/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2012 và số 3868/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để b/cáo);
– Cục HQ các tỉnh: Gia Lai – Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Phước, Tây Ninh (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh