BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9281/BTC-TCHQ
V/v thuế nhập khẩu nguyên liệu củ mỳ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Về việc truy thu thuế nguyên liệu củ mỳ do Nhà máy TBM Vedan-Phước Long thuộc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan đầu tư trồng tại Campuchia; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính, thì:

“Hàng hóa nông sản chưa qua chế biến (theo Danh mục I ban hành kèm theo Thông tư này) do các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng (bằng các hình thức như: bỏ vốn, trực tiếp trồng hoặc đầu tư bằng tiền, hiện vật) tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam (theo danh mục II ban hành kèm theo Thông tư) nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Các trường hợp chỉ mua lại sản phẩm hoặc đầu tư tại các tỉnh của Campuchia không giáp biên giới Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này”.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Phước kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại huyện Keosima tỉnh Mondunkiri (Campuchia) của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan, các giải trình của Công ty về kết luận kiểm tra sau thông qua của Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Nếu giải trình của Công ty là đúng và có căn cứ xác định mặt hàng củ mỳ tươi mà Công ty nhập khẩu theo 16 tờ khai từ ngày 09/01/2007 đến ngày 17/02/2009 là do Công ty đã hỗ trợ đầu tư, trồng bằng các hình thức như: bỏ vốn, trực tiếp trồng hoặc đầu tư bằng tiền, hiện vật tại huyện Keosima tỉnh Mondunkiri (Campuchia) theo quy định tại Thông tư số 61/2006/TT-BTC thì không truy thu thuế đối với Công ty. Trường hợp chỉ mua lại sản phẩm thì phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Bình Phước (thay trả lời công văn số 1677/UBND-KTTH ngày 27/05/2013);
– Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường