BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7130/BGTVT-KHĐT
V/v: Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và Tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Bộ Tài chính đã có văn bản số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước & trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 và số 8697/BTC-ĐT ngày 04/7/2013 về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn & thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định. Các văn bản này Văn phòng Bộ đã sao gửi tới các đơn vị (số 129/SY-BGTVT và số 130/SY-BGTVT ngày 03/7/2013).

Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư, Ban QLDA đặc biệt chú trọng một số nội dung sau:

1. Về thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013:

– Tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, không để gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

– Việc tạm ứng hợp đồng giữa chủ đầu tư cho nhà thầu được thực hiện theo quy định hiện hành; tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho các dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định mức tạm ứng cho từng hợp đồng cụ thể, đảm bảo mức tạm ứng của cả dự án theo quy định nêu trên. Trường hợp dự án được điều chỉnh kế hoạch thì mức tạm ứng trên cơ sở kế hoạch điều chỉnh. Nếu mức vốn đã tạm ứng chưa thu hồi cao hơn 30% kế hoạch điều chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi để đảm bảo tổng số dư vốn tạm ứng tối đa là 30% kế hoạch vốn điều chỉnh của dự án.

2. Về tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng:

– Quản lý chặt chẽ an toàn và hiệu quả việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định. Trường hợp số vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

– Khẩn trương thực hiện việc thanh toán số vốn đã tạm ứng đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ không chờ đến khi toàn bộ các hộ dân trong phương án GPMB đã nhận tiền mới làm thủ tục thanh toán vốn tạm ứng.

– Riêng trường hợp chủ đầu tư đã tạm ứng vốn cho công tác bồi thường, GPMB vì lý do bất khả kháng chưa chi trả cho người hưởng thụ, nếu trước đây đã gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, có phát sinh lãi đề nghị nộp toàn bộ lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước; đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đã tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các thứ trưởng;
– Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT;
– T/tâm công nghệ TT (để đăng tải trên trang Web của Bộ GTVT);
– Lưu VT, KHĐT (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Tấn Viên