BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4069/TCHQ-TXNK
V/v mã số mặt hàng kẹo toffee sữa sôcôla

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM-DV LB.
(Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Central Garden, số 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 1307/001/LB-HQ ngày 09/7/2013 của Công ty TNHH TM-DV LB về việc mã HS cho mặt hàng kẹo toffee sữa sôcôla, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 thì:

– Nhóm 17.04 gồm “các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao”;

– Nhóm 18.06 gồm “sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao”.

Việc phân loại mặt hàng vào một mã số cụ thể phải căn cứ vào thành phần, thực tế hàng hóa. Vì vậy, Tổng cục Hải quan không thể trả lời cụ thể mã số của mặt hàng kẹo toffee sữa sôcôla mà Công ty đề nghị được.

Công ty có thể tham khảo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và các thông tin khác trên website Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn, hoặc địa chỉ www.customs.gov.vn

Khi hàng hóa thực tế nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải đáp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ LB biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang