BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4066/TCHQ-CNTT
V/v trả lời Công văn số 146/2013/CV-VASEP

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Trả lời Công văn số 146/2013/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc thành lập Tổ Công tác và triển khai nội dung hợp tác cung cấp số liệu thống kê kể từ tháng 7/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Tổng cục Hải quan thông báo tới Quý Hiệp hội về Tổ Công tác triển khai thực hiện nội dung cung cấp số liệu thống kê bao gồm:

1. Ông Phan Sinh, Phó Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan – Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Phòng Thống kê hải quan – Thành viên;

3. Bà Nguyễn Lan Phương, Phó trưởng phòng Phòng Thống kê hải quan – Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Ngát, chuyên viên Phòng Thống kê hải quan – Thành viên.

– Để triển khai ngay được nội dung hợp tác về cung cấp số liệu thống kê, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Hiệp hội gửi toàn bộ các văn bản về sự đồng thuận của từng doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trong việc cung cấp số liệu thống kê gắn với các thông tin cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm cả danh sách mã số thuế/mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi liên quan đến danh sách các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội, đề nghị Quý Hiệp hội thông báo lại cho Tổ Công tác để cập nhật lại các thông tin.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CNTT (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình