BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4058/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình xem xét miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa phục vụ dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan gặp phải vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với trường hợp của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Tại khoản 31, Mục IV, phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, thì “Đầu tư xây dựng phát triển: nhà máy nước, nhà máy điện hệ thống cấp thoát nước; cầu đường bộ, sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga” thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Ngày 13/5/2013 Tổng cục Hải quan có công văn số 2535/TCHQ-TXNK (đính kèm) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định đối với trường hợp Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 05/3/2013 cho “Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất”, mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại khoản 31, Mục IV, phần B Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên hay không?.

Ngày 28/6/2013 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4478/BKHĐT-TCTT (đính kèm) có ý kiến: Để có căn cứ xác định miễn thuế đối với “Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất” của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất, Bộ KH&ĐT đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xác định đây có phải là hạng mục đầu tư phát triển trong tổng thể phát triển cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hay không?

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định đây có phải là hạng mục đầu tư phát triển trong tổng thể phát triển cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hay không?

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được sự phối hợp của quý Ủy ban và xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hq TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường