BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4057/TCHQ-TXNK
V/v xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1843/HQBRVT-TXNK ngày 2/7/2013 và công văn số 1918/HQBRVT-TXNK ngày 9/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt trong thời gian Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính chưa ban hành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh theo quy định tại khoản 11 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC và Danh mục mà Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã đăng ký trước đây với cơ quan Hải quan.

Từ thời điểm Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ban hành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga như nội dung nêu tại Biên bản họp ngày 11/6/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường