BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4056/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1399/HQLS-TXNK ngày 14/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu, tiếp theo công văn số 3209/TCHQ-TNXK ngày 11/6/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thu thập thông tin về doanh nghiệp, mặt hàng để tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, nhằm làm rõ những nghi vấn về mức giá khai báo đối với mặt hàng xe ô tô sắt xi có buồng lái, hiệu Dongfeng, model DFL 1203A, tay lái thuận, tổng trọng lượng có tải 20490kg, động cơ diesel công suất 155kw, xuất xứ Trung Quốc.

2. Trường hợp phát hiện giá khai báo không đúng giá thực tế thanh toán thì ấn định thuế và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/8/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – TG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường