ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 26/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUI ĐỊNH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2294/TTr-SCT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành qui định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Điểm a, b khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“a) Chợ hạng 1: Là chợ do Thành phố quản lý, có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch; được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực và được họp thường xuyên; có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động của chợ (chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu từ 12m2 đất trên một điểm kinh doanh theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế); tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, kiểm tra hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác;”

“b) Chợ hạng 2: Là chợ do cấp quận, huyện, thị xã quản lý; có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở vị trí trung tâm giao lưu kinh tếcủa khu vực, được tổ chức họp chợ thường xuyên hoặc không thường xuyên; có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động của chợ (chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu từ 15m2 đất trên một điểm kinh doanh theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chunthiết kế); tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng;

2. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“3. Việc bố trí các công trình trong phạm vi của Dự án đầu tư xây dựng chợ thực hiện đúng các qui trình qui phạm về xây dựng chợ, tuân thủ các qui định của Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế, trong đó chú trọng các qui định: Bố trí đầy đủ mặt bằng xây dựng nhà chợ chính, khu mua bán ngoài trời, diện tích đường giao thông nội bộ; bố trí các công trình cấp thoát nước, vệ sinh công cộng, thiết bị chiếu sáng, thông gió, bảo đảm phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong phạm vi chợ theo các tiêu chuẩn qui định; bố trí khu để xe có diện tích phù hợp dung lượng người vào chợ bảo đảm trật tự an toàn và thuận tiện cho khách; các chợ hạng 1, hạng 2, đầu mối chuyên ngành phải bố trí khu kho bảo quản, cất giữ hàng hóa phù hợp với qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, qui mô và tính chất chợ.

3. Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, th xã; y ban nhân dân các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện hoạt động của các hạng chợ trên địa bàn về mọi mặt (khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường…) đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật có liên quan; Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan để triển khai thực hiện Quy định về phát triển và quản lý chợ và thực hiện chỉ đạo của Thành phcác nội dung liên quan đến phát triển và quản lý chợ.”

4. Khoản 7 Điều 18 được sửa đổi như sau:

“7. Trách nhiệm của SXây dựng:

Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế.”

5. Khoản 2, 10 Điều 19 được sửa đổi như sau:

“2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hạng chợ trên địa bàn theo qui hoạch và hướng dẫn của sở, ngành của thành phphê duyệt dự án theo thẩm quyền.

10. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật nhà nước khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của các hạng chợ trên địa bàn;”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định s12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điu 3,
Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
Bộ Công Thương; (để b/c)
Các đ/c PCT UBND TP;
Cục Kiểm tra văn bản-B Tư pháp;
Cổng thông tin điện t Chính phủ;
PVP Nguyễn Danh Cơ; TH, XD, CTq;
Trung tâm công báo TP.HN;
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sửu