BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9240/BTC-TCHQ
V/v nộp hóa đơn trong hồ sơ thanh khoản định kỳ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Hội doanh nghiệp KKT-TMĐB Lao Bảo

Trả lời công văn số 07/2012/BC-HDNLB ngày 20/03/2013 của Hội doanh nghiệp KKT-TMĐB Lao Bảo (Hội doanh nghiệp) v/v đề nghị giảm bớt chứng từ trong hồ sơ thanh khoản định kỳ của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị bỏ nộp hóa đơn (bản sao) mua hàng, bán hàng tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo:

Yêu cầu có bản sao hóa đơn mua, bán hàng không khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo trong bộ hồ sơ thanh khoản quy định tại khoản 10 Điều 44 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính nhằm xác định được lượng hàng hóa mua, bán trong khu để thực hiện thanh khoản hàng hóa vào, ra trong khu của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu phi thuế quan; không phải hóa đơn kèm theo bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu. Hóa đơn trong hồ sơ thanh khoản ngoài mục đích thống kê lượng hàng mua, bán trong khu phi thuế quan còn là cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện những vi phạm thông qua thông tin trên hóa đơn như tên, địa chỉ người bán không rõ ràng, chung chung hoặc chữ ký của cùng một nông nghiệp mua khác nhau …

2. Đối với đề xuất của Hội doanh nghiệp về việc cho phép nộp hóa đơn (liên lưu tại doanh nghiệp): Đề xuất này mới đáp ứng việc thay thế cho những hóa đơn mà doanh nghiệp phát hành, trong khi theo quy định nêu trên doanh nghiệp còn phải nộp bản sao hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp khác.

Hơn nữa, theo quy định về lưu trữ chứng từ kế toán thì hóa đơn liên 1 phải lưu tại doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại thuần túy trong Khu TM-ĐB Lao Bảo thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Hội doanh nghiệp được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ (9 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn