BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7054/BGTVT-TTr
V/v tăng cường quản lý kinh doanh vận tải bằng ôtô; xử lý sau kiểm tra tại Sở GTVT Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Thành ủy thành phố Hải Phòng;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng;
– Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải;

Để làm rõ thông tin về công tác quản lý và cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. Qua kiểm tra cho thấy, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã thực hiện công tác quản lý và cấp phép đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, Hải Phòng là thành phố lớn có nhiều phương thức vận tải, nhiều loại phương tiện hoạt động. Trong khi đó, công tác tham mưu, thanh tra, kiểm tra chưa kịp thời, đặc biệt công tác quản lý nhà nước về cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn buông lỏng, chưa thực hiện theo quy định hiện hành.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải nói chung, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ nói riêng, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan của thành phố Hải Phòng chỉ đạo:

1. Đối với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng:

– Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tổng thể đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; hướng dẫn và tổ chức ngay việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định của Chính phủ.

– Tổ chức cấp phù hiệu ngay sau khi hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị giám sát hành trình theo chỉ đạo của Bộ GTVT và hướng dẫn của Thanh tra Bộ GTVT; xử lý nghiêm đối với đơn vị, hộ kinh doanh và người điều khiển phương tiện theo quy định hiện hành.

– Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, gồm: Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và Phòng nghiệp vụ liên quan.

2. Đối với Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố Hải Phòng:

– Lập kế hoạch liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng công-ten-nơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải cố tình không xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phải đình chỉ hoạt động, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

– Tăng cường kiểm tra, tuần tra và kiểm soát đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là phương tiện vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như: không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị giám sát hành trình không hợp chuẩn; chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ cho phép, lái xe sử dụng chất ma túy, không bảo đảm sức khỏe theo quy định, không chấp hành đúng giấy phép kinh doanh …;

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải hàng hóa Đường bộ Hải Phòng:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉnh việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô và các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Vận động các hội viên là đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng chấp hành nghiêm chỉnh điều kiện kinh doanh theo quy định; nếu chưa được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô, đến làm các thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô theo quy định hiện hành.

Đề nghị các cơ quan quan tâm, chỉ đạo xử lý nhằm tăng cường công tác quản lý vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Chủ tịch UBATGT Quốc gia (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Công an (để phối hợp);
– Các Vụ VT, ATGT, PC;
– Sở GTVT Hải Phòng (để thực hiện);
– Công an Hải Phòng (để phối hợp, thực hiện);
– Hiệp hội VTHH Đường bộ Hải Phòng (để thực hiện);
– Website Bộ GTVT, Thanh tra GTVT;
– Báo Giao thông (để TT);
– Lưu: VT, TTr, P3 (tr).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ