TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 673/GSQL-GQ3
V/v xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tiếp theo công văn số 472/GSQL-GQ3 ngày 29/5/2013 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 830/HQLC-NV ngày 20/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vướng mắc về việc xuất khẩu phế liệu (điện tử, vải vụn, nhựa), da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/6/2013, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5041/BCT-BGMN ngày 11/6/2013 của Bộ Công Thương trả lời công văn số 2906/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2013 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc mặt hàng phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) có được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương và công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan sao gửi Cục Hải quan tỉnh Lào Cai công văn số 5041/BCT-BGMN nêu trên để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c PTCT – Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn