TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 672/GSQL-GQ1
V/v theo dõi quản lý hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai – INDEVCO
(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 188/CV-CFG ngày 25/06/2013 của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai – INDEVCO về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 công văn số 679/TTg-KTN ngày 15/5/2013, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty;

– Đề nghị Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ hải quan; Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được cấp khi làm thủ tục lần đầu; số lượng đã nhập khẩu, số lượng còn lại; số lượng dự kiến nhập khẩu qua cửa khẩu; tên các Cục, Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Công ty; thời điểm dự kiến hàng về để cơ quan Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai – INDEVCO được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải