TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 669/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4411/HQHP-GSQL đề ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu ID2013-0105247 do Thái Lan phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D dẫn trên, Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha