TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 668/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 1772/HQHN-GSQL đề ngày 01/7/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướng mắc về C/O mẫu D số 20136058567 do Singapore cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

– Qua kiểm tra, đối chiếu với Phụ lục 2, Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR), thì hàng hóa có mã HS 32091010 không nằm trong danh mục PSR nên phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ chung là RVC (40%) hoặc CTH (chuyển đổi nhóm);

– Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan TP Hà Nội thì mặt hàng “chất phủ trong lon Lacquer 4020W01D” có mã HS 32091010 có tiêu chí xuất xứ là CTH phù hợp với quy định của Hiệp định.

– Đối với một số vụ việc tương tự, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có các công văn số 324/GSQL-TH ngày 14/6/2012 trả lời công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Khuê và 538/GSQL-TH ngày 14/8/2012 gửi Cục Hải quan TP Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha