VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5831/VPCP-KTTH
V/v tình hình nhập gia súc qua biên giới với Lào, Campuchia

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng;
– Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới với Lào, Campuchia.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1808/BNN-TY ngày 31 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 5205/BCT-XNK ngày 14 tháng 6 năm 2013 và Bộ Tài chính tại công văn số 7984/BTC-CST ngày 20 tháng 6 năm 2013 về tình hình nhập gia súc qua biên giới với Lào và Campuchia; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện việc quản lý thu mua, vận chuyển trâu, bò qua biên giới với Lào, Campuchia (qua khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tại các bãi chăn thả dọc biên giới) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ về thú y, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bệnh.

2. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương làm rõ hành vi, phương thức, địa bàn thường xảy ra buôn lậu, kinh doanh trâu, bò nhập lậu qua biên giới với Lào và Campuchia; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan xây dựng phương án tăng cường kiểm tra, phân công cụ thể trách nhiệm của địa phương, các lực lượng (chính quyền địa phương, hải quan, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, kiểm dịch …) nhằm ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hành vi buôn lậu, kinh doanh trâu, bò nhập lậu, vi phạm các quy định về thú y, kiểm dịch động vật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– BCĐ Thương mại biên giới;
– Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng);
– Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng