VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5828/VPCP-KTTH
V/v một số kiến nghị của Bộ Công Thương sau Hội nghị Gạo tại Thái Lan

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Công Thương;
– Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 5365/BCT-XNK ngày 19 tháng 6 năm 2013 về kết quả tham dự Hội nghị Gạo tại Thái Lan; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thường xuyên theo dõi sát diễn biến chính sách xuất khẩu gạo của các nước xuất khẩu gạo (Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan …) để kịp thời có giải pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm hiệu quả cao nhất của hoạt động xuất khẩu gạo.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Công văn số 5365/BCT-XNK ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c):
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng