VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5814/VPCP-KGVX
V/v quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị Methadone tại thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định tạm thời mức giá dịch vụ điều trị Methadone (văn bản số 4792/UBND-VX ngày 05 tháng 7 năm 2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền về việc quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị Methadone tại thành phố Hải Phòng, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Việc quy định tạm thời giá dịch vụ nêu trên được điều chỉnh khi Thông tư quy định khung giá dịch vụ điều trị Methadone được ban hành và có hiệu lực thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
– Các Bộ: CA, YT, LĐTBXH, TC;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định