BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4036/TCHQ-PC
V/v xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lào Cai, Gia Lai – Kon Tum, Long An, Đăk Lăk, Cần Thơ.

 

Trả lời các công văn số 2186/HQHCM-CBLXL ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; số 2309/HQBD-CBL&XL ngày 27/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương; số 1179/HQĐNg-CBLXLVP ngày 28/6/2013 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; số 1159/HQTH-CBL ngày 01/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; số 1051/HQTN-CBL ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; số 4994/HQHP-CBL&XLVP ngày 02/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; số 1161/HQLA-CBLXL ngày 04/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An; số 1846/HQHN-CBL ngày 05/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội; số 738/HQGLKT-NV ngày 10/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-Kon Tum; số 1227/HQLC-CBL&XLVP ngày 10/7/2013 của Cục HQ Lào Cai; số 669/HQĐL-NV ngày 10/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk; số 1147/HQCT-CBL ngày 15/7/2013 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ; số 1673/HQQN-CBL ngày 11/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 1036/HQQNa-NV ngày 11/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam v/v đề nghị hướng dẫn thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Việc xử lý đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 1/7/2013 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết: thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội.

– Về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm xảy ra sau ngày 1/7/2013: Tại điểm 3 Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8/7/2013 của Chính phủ, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp tục áp dụng quy định tại các Nghị định hiện hành và các biểu mẫu quyết định, biên bản kèm theo các Nghị định này nếu không trái với tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, đề nghị căn cứ nội dung tại điểm 3 Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8/7/2013 của Chính phủ và hồ sơ cụ thể để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính (để biết);
– Lưu: VT, PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường