BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4035/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam)
(Đ/c: Lô B3, đường N14&D4, KCN Đồng An II, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 06/ADORA-HQ/2013 của Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam) về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế hoặc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

– Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009).

Việc xử phạt sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xác định mức phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan Bình Dương (để biết)
– Lưu: VT, PC(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường