BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4034/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu.
(Đ/c: Số 74 Nguyễn Du – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 158/VF-GLT ngày 19/6/2013 của Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu (VIETFRACHT) được đăng ký tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu tàu VIETFRACHT 02 (xuất cảnh và rời cảng Hiệp Phước – TP Hồ Chí Minh đi cảng Philippine vào ngày 25/05/2013) mà không phải đưa tàu về Việt Nam để kiểm tra hải quan. Khi làm thủ tục xuất khẩu tàu, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận.

2. Thủ tục xuất khẩu tàu thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục xuất cảnh tàu. Hồ sơ hải quan xuất khẩu tàu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

3. Căn cứ để xác nhận tàu biển đã xuất trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán tàu biển, Biên bản bàn giao nhận tàu biển và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo phụ lục IV Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất cảnh tàu để thực hiện các thủ tục xuất khẩu tàu theo nội dung trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh