BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4033/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan; CFS của Công ty VNT Logistics Hải Phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5009/HQHP-GSQL ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xin chủ trương thành lập kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ CFS của Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương Hải Phòng tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về chủ trương thành lập kho ngoại quan và chủ trương thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương Hải Phòng là chủ sở hữu.

Riêng đối với kho ngoại quan: Hiện nay Tổng cục Hải quan đang dự thảo trình Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 194/2010/TT-BTC, trong đó có quy định điều kiện thành lập kho ngoại quan phải có diện tích từ 5.000 m2 trở lên, do đó đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh diện tích giữa kho CFS và kho ngoại quan đảm bảo kho ngoại quan phải có diện tích 5.000 m2 trở lên.

2. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan, kho CFS để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị hải quan quản lý kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh