BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4031/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Cần Thơ;
– Công ty TNHH TM Vĩnh Thạch;
(B2-01 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, PMH, P Tân Phong Q7, TP. HCM)
– Công ty CP vật tư nông sản.
(14 Ngô Tất Tố – Văn Miếu – Đống Đa – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1105/HQCT-NV ngày 08/07/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, công văn số 19-2013/CV-VT ngày 09/07/2013 của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạch, công văn số 301VTNS/CV-KTTC ngày 08/07/2013 của Công ty CP vật tư nông sản về vướng mắc về thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2012 và Thông tư 128/2010/TT-BTC ngày 26/08/2010 của Bộ Tài chính. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ có các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013 về hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật QLT sửa đổi, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn