BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4024/TCHQ-TXNK
V/v quyết toán nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
– Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng;
(Số 3 Phan Đình Phùng, Hải Phòng)
– Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
(Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 2397/HQHP-TXNK ngày 12/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, công văn số 2204/VT-BD ngày 22/4/2013 của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng và công văn số 1158/CNT-TCKT ngày 24/5/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về việc vướng mắc quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với dự án “Nhà máy SX và LR động cơ Diezel tại KCN An Hồng” và “Nhà máy SX và LR động cơ Diezel Man B&W” của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Bạch Đằng; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 4582/VPCP-KTTH ngày 06/6/2013 về việc xử lý vướng mắc về thuế của 02 dự án động cơ diezel, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16, khoản 10 Danh mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và quy định tại khoản 16 Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì dự án sản xuất động cơ diesel thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định.

Căn cứ quy định tại Điều 69 Nghị định 108/2006/ND-CP, thì trường hợp dự án chấm dứt hoạt động phải thanh lý dự án.

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày nhập khẩu hết hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan thì doanh nghiệp phải quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế; trường hợp hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu nhưng không được sử dụng theo mục đích đã được miễn thuế thì phải kê khai nộp thuế, phạt chậm nộp (nếu có).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng thực hiện quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế, trường hợp hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu nhưng không được sử dụng theo mục đích đã được miễn thuế thì Tổng Công ty phải kê khai nộp thuế, phạt chậm nộp (nếu có). Trường hợp Tổng Công ty không kê khai, cơ quan hải quan sẽ thực hiện ấn định thuế và thu đủ số tiền thuế, phạt chậm nộp (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Bạch Đằng Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường