BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3974/TCT-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy.
116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Lái, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0613/CV-HH ngày 24/6/2013 của Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy về việc xác định lại trị giá khai báo hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề Công ty nêu tại công văn trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thu thập thông tin về doanh nghiệp, mặt hàng để tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, nhằm làm rõ những nghi vấn về mức giá khai báo đối với mặt hàng xe ô tô sắt xi có buồng lái, hiệu Dongfeng, model DFL 1203A, tay lái thuận, tổng trọng lượng có tải 20490kg, động cơ diesel công suất 155kw, xuất xứ Trung Quốc. Trường hợp phát hiện giá khai báo không đúng giá thực tế thanh toán thì ấn định thuế và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy được biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – TG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường