BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3973/TCHQ-TXNK
V/v xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Trường Đại học Lao động – Xã hội.
(43 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1172/ĐHLĐXH-KTTV ngày 02/7/2013 của Trường Đại học Lao động – Xã hội về việc xét miễn thuế lô hàng phục vụ Giáo dục – Đào tạo. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục đào tạo thuộc đối tượng xét miễn thuế. Trong đó hồ sơ đề nghị xét miễn thuế ngoài các giấy tờ liên quan khác phải có “Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục đào tạo do Bộ quản lý chuyên ngành cấp”.

Qua xem xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số 1172/ĐHLĐXH-KTTV không có “Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo do Bộ quản lý chuyên ngành cấp”. Do đó, đối chiếu với quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên thì lô hàng do Quý trường nhập khẩu theo tờ khai số 2801/NK/KD/NNB ngày 23.7.2007 tại Cục hải quan thành phố Hà Nội không đủ điều kiện được xét miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường Đại học Lao động – Xã hội được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục hải quan thành phố Hà Nội; (để biết và thực hiện)
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng