BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 9230/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
– Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.

 

Căn cứ qui định của Điều 49, Điều 50 Luật Quản lý thuế được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 2 và 5 Mục III Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4963/VPCP-KTTH ngày 19/6/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế nhập khẩu cho Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải;

Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần ôtô Trường Hải đầu tư phát triển Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô Chu Lai – Trường Hải, đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ (dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ); đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân không thu phí trong khu kinh tế;… Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam (tại các công văn số 1713/UBND-KTTH, 1714/TTr-UBND ngày 15/5/2013, 1983/UBND-KTTH ngày 3/6/2013) và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (tại các công văn số 63/2013/CV-THACO ngày 15/5/2013, 70/2013/CV-THACO ngày 28/5/2013, 82/2013/CV-THACO ngày 3/6/2013) về việc gia hạn nộp thuế nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải;

Bộ Tài chính thông báo:

1. Các lô hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu của 04 Công ty (gồm: Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai – Trường Hải; Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải; Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải – Kia; Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina – Mazda) do công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải là chủ đầu tư, được gia hạn số tiền thuế nhập khẩu phát sinh từ 01/7/2013 đến 30/6/2014; thời gian gia hạn nộp thuế là một năm khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có bảo lãnh của ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành về bảo lãnh;

b) Việc gia hạn nộp thuế này không áp dụng cho các tờ khai nhập khẩu ô tô nguyên chiếc;

c) Công ty phải có cam kết sử dụng số tiền thuế được gia hạn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô Chu Lai – Trường Hải; đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ; các công trình hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô (nhà ở cho công nhân không thu phí trong khu kinh tế; Trường Cao đẳng nghề).

d) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích Dự án đầu tư và chỉ đạo Công ty cam kết nộp các khoản thuế được gia hạn theo đúng quy định.

2. Tổng số tiền thuế nhập khẩu được gia hạn theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không vượt quá 1.214 tỷ đồng (theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty CP ô tô Trường Hải). Công ty CP ôtô Trường Hải có trách nhiệm chỉ đạo 04 Công ty nêu trên làm thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô tại Cục Hải quan Quảng Nam. Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan có trách nhiệm lập phiếu theo dõi số tiền thuế phát sinh từ 01/7/2013 đến 30/6/2014 của 04 Công ty nêu trên, thực hiện trừ lùi bảo đảm không gia hạn vượt quá số tiền thuế nhập khẩu 1.214 tỷ đồng.

3. Hồ sơ gia hạn nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và văn bản thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo)
;
– Vụ PC BTC;
– Lưu: VT, TCHQ(13)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn