THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 996/TTg-KTN
V/v ứng vốn thực hiện Dự án di dân, TĐC thủy điện Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4283/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24 tháng 6 năm 2013) về việc ứng vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ứng trước 100 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn từ năm 2014 để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn ứng trước đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: NNPTNT, CT;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
– Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng