TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 660/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thương mại điện tử (Bộ Công Thương).

Trả lời công văn số 5730/BCT-ĐB đề ngày 28/6/2013 của Vụ Chính sách thương mại đa biến về  việc góp ý danh sách các vụ việc thực tế về các biện pháp phi thuế quan liên quan đến Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với 02 vụ việc liên quan đến vướng mắc C/O mẫu D do Malaysia đưa ra, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 345/GSQL-TH ngày 03/5/2013 về gửi quý Vụ. Theo đó:

– Trường hợp vướng mắc C/O mẫu D liên quan đến công ty (người xuất khẩu) Sumitomo Electric Wintec (M) Sdn. BHd, có nhà nhập khẩu là Công ty Mitsuba M-Tech Việt Nam, đã được xử lý. Cục Giám sát quản lý về Hải quan đồng ý với nội dung “ There is the difference between MY and VN in understanding the relevant OCP stipulation” và đề xuất nội dung” and the case related to Sumited no Electric Wintec was resolved”

– Đối với công ty Sindutch Cable Manufacturer Sdn. Bhd, Cục Giám sát quản lý về Hải quan không có dữ liệu vướng mắc về công ty này. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đồng ý với nội dung “Viet Nam requested MY to check with the exporters for updateds” và đề xuất “ and to provide more related information such as copy of the C/O, reason for claiming preferential tariff…”

2. Về phản ánh của Malaysia đối với Công ty Petronas Chemicals Group Bhd: Cục Giám sát quản lý không có dữ liệu về tên Công ty này. Tuy nhiên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã xử lý một vụ việc liên quan đến công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ, có C/O mẫu D do Malaysia phát hành và trên ô số 1 C/O thể hiện nhà xuất khẩu là Petronas Chemicals marketting Sdn Bhd. Do vậy, đề nghị quý Vụ yêu cầu Malaysia cung cấp bản sao C/O  liên quan đến công ty trên để Tổng cục Hải quan kiểm tra lại.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để quý Vụ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn