BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4952/BKHĐT-KTCN
V/v xác định hàng hóa trong nước sản xuất được trong nước theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Nhật
(Địa chỉ: số 32, đường số 2, Cư xá Đô Thành, Q3, Tp.HCM)

 

Phúc đáp công văn số 107/CV13 ngày 01/7/2013 của Công ty TNHH Nam Nhật về việc xác định hàng hóa chưa sản xuất được trong nước theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT, về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo tài liệu giải trình, công ty TNHH Nam Nhật chuyển giao công nghệ từ công ty Newtexko (số 01/HĐCGCN/13 ngày 09/01/2013) để chuyển giao công nghệ cho công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương (số 19/HĐCGCN/NAMNHAT-CTB) để chế tạo bơm OPV 16-87 có công suất đạt cực đại 11.000m3/h và cột áp 6,0m. Để thực hiện việc chuyển giao công nghệ, công ty TNHH Nam Nhật nhập khẩu các phụ tùng; bảy (07) bộ bánh xe công tác bao gồm cả phần quay cánh bơm, bảy (07) bộ trục bơm (loại quay tay, bao gồm cả trục điều khiển góc nghiêng cánh bơm bằng tay, một (01) bộ hộp số trục vít, bánh vít (như tài liệu kèm theo).

Đối chiếu với các danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, đến nay chưa có đơn vị trong nước đăng ký sản xuất được: bộ bánh xe công tác bao gồm cả phần quay cánh bơm, bộ trục bơm (loại quay tay, bao gồm cả trục điều khiển góc nghiêng cánh bơm bằng tay), bộ hộp số trục vít, bánh vít của loại bơm OPV 16-87 nêu trên. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận bảy (07) bộ bánh xe công tác bao gồm cả phần quay cánh bơm, bảy (07) bộ trục bơm (loại quay tay, bao gồm cả trục điều khiển góc nghiêng cánh bơm bằng tay, một (01) bộ hộp số trục vít, bánh vít (như tài liệu kèm theo) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây là thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tống Quốc Đạt