BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3900/TCHQ-GSQL
V/v giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng mắc về việc kiểm tra thực tế đối với một số loại hàng hóa đặc thù (phốt pho vàng và mặt hàng khí công nghiệp hóa lỏng Argon). Theo quy định hiện hành, trường hợp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan Hải quan không xác định được lượng hàng, chất lượng hàng hóa để thực hiện quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thì cơ quan Hải quan căn cứ vào kết quả giám định để xác định và thực hiện.

Về việc này, ngày 25/6/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết những cơ quan giám định chuyên ngành có thể giám định được 02 mặt hàng nêu trên. Ngày 04/7/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản số 979/TĐC-HCHQ trả lời Tổng cục Hải quan, theo đó căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì hiện nay Chính phủ giao Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương cho biết những cơ quan giám định chuyên ngành (tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại liên hệ) có thể giám định (giám định về lượng, chất lượng hàng hóa…) được mặt hàng phốt pho vàng và mặt hàng khí công nghiệp hóa lỏng Argon>99,9% để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

(Gửi kèm công văn số 979/TĐC-HCHQ ngày 04/7/2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam)

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh