TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2415/HQHCM-GSQL
V/v đối tượng thực hiện công văn 2214/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH CPN DHL-VNPT
(Đ/c: 778 đường Láng, TP. Hà Nội)

 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được  công văn số 30/DHL-VNPT ngày 04/07/2013 của Công ty TNHH CPN DHL-VNPT đề nghị cho biết đối tượng phải thực hiện công văn số 2214/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2013. Liên quan đến vấn đề Công ty đề cập, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Điểm 2 công văn số 2214/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2013 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chỉ đạo rất rõ ràng: Đối với đối tượng là doanh nghiệp, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nhận hàng liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, quyết định cụ thể việc nhập khẩu các mặt hàng rượu, thuốc lá điếu, xì gà, bài tây để dùng làm hàng mẫu giới thiệu sản phẩm, mẫu thử nghiệm để công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định. Với các đối tượng khác nhập khẩu rượu theo loại hình phi mậu dịch, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 886/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013 (gửi kèm).

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan (để b/c);
– Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh;
– Lãnh đạo cục (để biết);
– Lưu: VT. GSQL. Hà (7b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Nghiệp