BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2349/BNN-KHCN
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Các Tổng cục; Vụ; Cục; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Ban đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp;
– Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Trung tâm Tin học và Thống kê; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường;
– Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy lợi;
– Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT;
– Các Trường Đại học: Lâm nghiệp; Thủy lợi; Nông, Lâm Bắc Giang.

 

Triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 06/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giai đoạn 2011-2015 và Công văn số 1959/BTTTT-WDCNTT ngày 04/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 trong hoạt động, quản lý của đơn vị mình (khung Kế hoạch gửi kèm theo và có thể tải từ Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: www.agroviet.gov.vn, mục xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 ở trang chủ) và gửi Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 về Bộ(file mềm và bản giấy) trước ngày 25 tháng 7 năm 2013 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội. Điện thoại: 04-37333981 (301); Fax: 04-38230381; Email: CIS@mard.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– TT. Vũ Văn Tám;
– Lưu VT, KHCN, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng