VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 240/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI VỀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH ROBERT BOSCH VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 7 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tiếp tục xem xét, giải quyết các kiến nghị ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (Công ty) nhằm tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, địa phương liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về quá trình xem xét, giải quyết các kiến nghị ưu đãi đầu tư của Công ty căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Không xem xét việc giải quyết hồi tố đối với kiến nghị ưu đãi đầu tư Dự án giai đoạn I (đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008 với tổng trị giá đầu tư 52 triệu Euro) theo nội dung đề nghị của Công ty Robert Bosch Việt Nam vì không phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm, đồng thời bảo đảm sự đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

2. Đối với đề xuất đầu tư Dự án giai đoạn 3 của Công ty trị giá 130 triệu Euro cùng các kiến nghị ưu đãi kèm theo, các cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết theo hướng:

– Trường hợp Công ty quyết định thực hiện Dự án theo hình thức đầu tư mở rộng (không thành lập pháp nhân mới), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký đầu tư và giải quyết ưu đãi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, vận dụng các quy định về ưu đãi đầu tư mở rộng của Luật bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua (tháng 6 năm 2013);

– Trường hợp Công ty quyết định lựa chọn phương án tiếp tục đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận đầu tư và sáp nhập với doanh nghiệp hiện tại phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– TTgCP, các PTTg (để b/c);
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
– UBND tỉnh Đồng Nai;
– Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (KCN Nhơn Trạch I, tỉnh Đồng Nai);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ