TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 650/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH T&P Thực Phẩm.
(25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 001CV07-T&P ngày 01/07/2013 của Công ty TNHH Thực Phẩm liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ, số tham chiếu 576010 cấp ngày 24/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

– Về cách ghi số tham chiếu: Điều 7, Phụ lục 3, Thông tư số 33/2009/TT- BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân quy định mỗi C/O mang một số tham chiếu riêng của mỗi nơi cấp hoặc tổ chức cấp C/O. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về việc cách thể hiện số tham chiếu. Theo đó, số tham chiếu mẫu AANZ của Úc chỉ bao gồm 6 số không phải là căn cứ để từ chối C/O.

– Mẫu chữ ký của ông/bà Rose Robison đã được thông báo tại công văn số 392/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2013. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Tp Hà Nội để được kiểm tra và hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP Hà Nội;
– Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn