BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3864/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2233/HQHCM-GSQL ngày 27/6/2013 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc thủ tục nhập khẩu xe ôtô nguyên chiếc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3392/TCHQ-GSQL ngày 20/6/2013 yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của Liên Bộ Bộ Công Thương – Giao thông vận tải – Tài chính về việc nhập khẩu ôtô chở người 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng). Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo tổng cục tại công văn 3392/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh