BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3863/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế dự án đầu tư  

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Điện Biên.

Trả lời công văn số 547/HQĐB-NV ngày 1/7/2013 của Cục Hải quan Điện Biên báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư nhưng không có Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để hướng dẫn việc đăng ký Danh mục miễn thuế đối với dự án ODA, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11424/BTC-TCHQ ngày 25/8/2011 gửi Cục Hải quan các tỉnh thành phố (đính kèm bản phô tô). Tại công văn số 547/HQĐB-NV Cục Hải quan Điện Biên không nêu rõ dự án đầu tư công trình thủy lợi thủy điện Keo Bắc có phải là dự án ODA hay không. Do đó, để xử lý trường hợp của Cục Hải quan Điện Biên nêu, đề nghị Cục Hải quan Điện Biên kiểm tra cụ thể dự án đầu tư công trình thủy lợi thủy điện Keo Bắc có hay không phải là dự án ODA để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Điện Biên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – CST(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Lưu Mạnh Tưởng