TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3858/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số của các Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang, Công ty TNHH thép không gỉ Đông Bang, Công ty TNHH Thép không gỉ Hà Anh, Công ty Inox Hòa Bình, Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An, Công ty TNHH Trung Thu kiến nghị về tình trạng khai báo gian lận mã số, thuế suất của mặt hàng cây đặc thép không gỉ (thép không gỉ dạng thanh và que) và dây thép không gỉ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của một số Doanh nghiệp thì trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng người khai hải quan cố tình khai sai mã số hàng hóa để trốn thuế đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh, que và dây thép không gỉ. Doanh nghiệp thực tế nhập khẩu thép không gỉ dạng thanh và que thuộc mã số 7222.30.10, thuế suất 10% nhưng đã khai báo vào một trong các mã số 7222.11.00, 7222.20.10, 7222.30.90 để hưởng thuế suất 0% hoặc nhập khẩu mặt hàng dây thép không gỉ thuộc mã số 7223.00.00, thuế suất 10% nhưng đã cố tình khai sang mã số 7222.20.10, thuế suất 0%.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát lại việc phân loại mặt hàng thép không gỉ dạng thanh, que và dây thép không gỉ để xác định mã số, mức thuế theo đúng quy định. trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục để hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang