BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3852/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu đối với dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP Hà Nội;
– Cục Hải quan TP Hải Phòng;
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 880/HQHN-GSQL ngày 10/4/2013 và công văn số 1150/HQHN-GSQL ngày 7/5/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc làm thủ tục nhập khẩu đối với dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương II. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại điểm b1, khoản 2 Điều 42 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện, cần rút kinh nghiệm trong quá trình làm thủ tục hải quan, không để phát sinh vụ việc tương tự.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh