BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3850/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số 08/GK của Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh.
(Đ/c: 33 Văn Vĩ – Chi Lăng – Lạng Sơn; số đ/t: 0253.711.722)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/GK ngày 8/7/2013 của Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Gia Khánh về vướng mắc trong phân luồng đỏ đối với các lô hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu của quý công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Công Bình – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Phan